POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULARITAT

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD) us informem que les dades personals comunicades seran incorporades a una Base de Dades titularitat de VESTEL HOLLAND B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA (d'ara endavant, VESTEL) amb CIF: W0098121G, adreça postal: Paseo doce Estrellas, 2 - Piso 3 A, 28042 , Madrid - España, telèfon +34 91 320 63 98 i correu electrònic: vestel@vestel.es.

CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de VESTEL podreu adreçar-vos al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@vestel.es.

DADES PERSONALS

VESTEL recabarà les dades següents:

  • CONTACTE COMERCIAL: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes, per qualsevol mitjà, dels serveis de VESTEL, així com el manteniment de relacions comercials:

Dades recollides: Nom, telèfon, email i consulta.

Finalitat: Contestar les sol·licituds d'informació que l'interessat hagi realitzat per qualsevol mitjà sobre els productes i serveis de VESTEL i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: Amb base a la prestació del consentiment VESTEL està legitimat per tractar les dades de l'interessat facilitades a través de la sol·licitud de contacte, i conforme a l'interès legítim per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l'interessat sol·liciti la supressió de les seves dades i, una vegada suprimides, es mantindran a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

  • SERVICIS: Dades facilitades per a la prestació dels serveis de VESTEL. Els serveis s'identificaran en el moment de la recollida de la dada i el registre.

Dades demanades: Nom, cognoms, DNI, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades necessàries segons el servei sol·licitat, i que serà exclusivament necessaris per a la prestació dels serveis de VESTEL.

Finalitat: el registre dels interessats per a la prestació dels serveis i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei i linterès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada aquesta es mantindran a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

  • CLIENTS/PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitades per Clients/Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractual.

Dades recollides: Nom, cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.

Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o supressió dels mateixos, i una vegada finalitzada o suprimida es podran conservar per un període de sis anys a disposició de ladministració pública, jutges i tribunals, per l'atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Hi ha comunicacions de dades a tercers per a les prestacions de serveis de tercers com a encarregats de tractament amb què VESTEL ha signat els corresponents contractes d'Encarregat de Tractament i verificat que aquests reuneixen les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tal manera que el tractament es realitza d'acord amb els requisits del RGPD garantint la protecció dels drets de l'interessat.

EXERCICI DE DRETS

L'interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades. De la mateixa manera, està emparat pel dret a retirar el seu consentiment per al tractament realitzat per VESTEL, així com a oposar-se al tractament de dades en aquells supòsits en què es realitzi d'acord amb l'interès legítim. Així mateix, us assisteix el dret a reclamar davant l'autoritat de control.

En qualsevol moment l'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d'una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que voleu exercitar, a VESTEL al domicili més amunt indicat o enviant un correu electrònic a l'adreça rgpd@vestel.es.

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

VESTEL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

DADES FACILITATS

Les dades demanades per les diferents vies habilitades són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, les quals l'interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per a les quals eren sol·licitades. Així mateix, es poden facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que es puguin prestar de manera òptima els serveis. Igualment, en els supòsits en què es faciliti dades de tercers, l'interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privadesa.

L'interessat es compromet a comunicar al més aviat possible a VESTEL qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal als efectes que la informació continguda a les Bases de Dades de VESTEL estigui en tot moment actualitzada.

Finalment, us reiterem que amb base en l'interès legítim de VESTEL les dades personals de l'interessat podran ser utilitzades per a l'establiment o el manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica, sobre informació d'interès sobre productes i serveis de VESTEL. en qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió duna comunicació postal a ladreça indicada, o via correu electrònic a ladreça rgpd@vestel.es.

Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text